header photo

Parafialny Zaspół Caritas


Akcja "SKRZYDŁA"

Szanowni Państwo, Parafialny Zespół Caritas parafii p.w. św. Jana Pawła II w Luboniu zwraca się do Państwa o pomoc w rozwinięciu akcji "SKRZYDŁA".

Polega ona na udzielaniu wsparcia konkretnemu dziecku z rodziny wielodzietnej, ubogiej lub niezaradnej życiowo.

Pragniemy, aby dziecko, które jest uzdolnione, chore, lub wymaga pomocy w nauce mogło otrzymać szanse na dalszy rozwój. Wiemy, że rodziców tych dzieci nie stać na to, aby taką pomoc zapewnić.

Akcja "Skrzydła" z powodzeniem rozwinęła się w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej (z której wzięła swój początek) i Katowickiej.

Nasz PZC jako pierwszy w naszej Archidiecezji Poznańskiej (chociaż "Skrzydła" działają tylko w biurze "Caritas" Archidiecezjalnej), pragnie ją rozpropagować, jednakże bez Państwa pomocy nie będzie to możliwe.

Pomoc Państwa miałaby polegać na systematycznym wsparciu finansowym wytypowanego dziecka.
Kwoty z Państwa firmy ( ich wysokość uzależniona jest od Waszej woli i Waszych możliwości - my przyjmiemy nawet te najdrobniejsze), wpływałyby na konto naszej parafii z zaznaczeniem, że jest to wpłata np. dla Rozalki.

Taka forma gwarantuje, że pieniądze trafiają na pomoc dla tej a nie innej dziewczynki, np. na korepetycje. My ze swej strony zobowiązujemy się do składania systematycznych sprawozdań z wydatków Państwa pieniędzy oraz z postępów w nauce, osiągnięć sportowych, artystycznych czy rehabilitacji tego właśnie dziecka, którego Państwo objęlibyście swoją pomocą.
Ponadto, jeżeli Państwo nie będziecie mieli zastrzeżeń będziemy informowali wszystkich łącznie z naszą prasą lokalną i innymi mediami o Państwa wielkim sercu i wsparciu tej szlachetnej akcji.

Na chwilę obecną rozpoczęliśmy współpracę ze Szkołą Podstawową nr 2 "Cieszkowianką", znajdującą się na terenie naszej parafii. To wychowawcy są najbardziej zorientowani, które dziecko wymaga dodatkowych zajęć, aby mogło dorównać innym dzieciom w nauce.

Otrzymaliśmy dwie opinie o dzieciach wymagających pomocy (w załączeniu przesyłamy ich kserokopie).

Wiemy, że są to dzieciaki z rodzin wymagających pomocy materialnej i pomocy w innych sprawach życiowych. Rodziny te otrzymują również wsparcie z naszego parafialnego "Caritas" w formie żywności, bonów żywnościowych, paczek świątecznych, wyposażenia dzieci w przybory szkolne.

Mamy nadzieję, że te krótkie wyjaśnienia akcji "SKRZYDŁA" zainteresowały Państwa i że dołączycie Państwo do nas aby "uskrzydlić" dzieciaki i pomagać im, bo przecież nie jest ich winą, że sytuacja rodziny, w której się wychowują jest taka a nie inna.

Postarajmy się razem pomóc im wyrównać szanse, dodać skrzydeł, aby mimo trudności potrafiły realizować swoje plany i marzenia.

Dziś już możemy pochwalić się, że "Skrzydła" ruszyły. Mamy konto o nr 10 1090 2532 0000 0001 3076 9016, na którym jest już pierwsza wpłata.
Szczegółowych informacji o tej akcji mogą udzielić wolontariuszki pod nr tel. 508 316 481 i 602 799 449.

Bardzo prosimy o informację, czy jesteście Państwo zainteresowani współpracą z naszym Parafialnym Zespołem Caritas.
Z poważaniem

ks. Mikołaj Graja proboszcz
oraz Parafialny Zespół Caritas...z miłości do Boga i ludzi...


"Miłość bliźniego zakorzeniona w miłości Boga jest powinnością każdego wierzącego, jest zadaniem całej wspólnoty kościelnej, od wspólnoty lokalnej po Kościół Powszechny. Ta miłość daje ludziom nie tylko pomoc materialną, ale również odpoczynek i troskę o duszę, pomoc często bardziej konieczną od wsparcia materialnego".
BENEDYKT XVI, Encyklika DEUS CARITAS EST


HISTORIA - POWSTANIE ZESPOŁU


Parafialny Zespół Caritas został włączony do rejestru Caritas Archidiecezji Poznańskiej dnia 13 marca 2013r., pod nr 303. PZC działa w ramach osobowości prawnej Parafii p.w. św. Jana Pawła II. Działalność naszą określa Regulamin Parafialnego Zespołu Caritas zawarty w Statucie Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Podstawowym celem działalności jest urzeczywistnienie nauki Jezusa Chrystusa o Miłosierdziu Bożym poprzez pomoc osobom i rodzinom będącym w potrzebie, zwłaszcza zamieszkałym na terenie parafii, bez względu na ich wyznanie i przekonania.

DZIAŁALNOŚĆ


Nasz Zespół Caritas ma pod opieką 90 rodzin tj. 256 osób. Swoim działaniem obejmujemy:
 1. Potrzebujące opieki osoby samotne, starsze, chore i niepełnosprawne,
 2. Rodziny wielodzietne, osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby ubogie,
 3. Osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków,
 4. Osoby przeżywające trudności.
Do dyspozycji parafian i swoich podopiecznych wolontariuszki Parafialnego Zespołu Caritas są w każdy wtorek w godzinach od 16:00 do 17:00 w biurze parafialnym naszego kościoła.


ZAKRES POMOCY ZESPOŁU

 1. Porady prawne (współpracujemy z prawnikami z Caritas Archidiecezji Poznańskiej).
 2. Informujemy zainteresowanych o możliwościach szukania pracy i pomocy w innych organizacjach do tego uprawnionych np.: M.O.P.R., Urząd Miejski, itp.
 3. Wspomagamy ludzi przewlekle chorych, po leczeniu szpitalnym oraz różnych wypadkach losowych:
 4. a) częściowo refundujemy leki,
  b) zakupujemy dodatkową żywność,
  c) dopłacamy do kolonii,
  d) odwiedzamy podopiecznych w ich mieszkaniach, niesiemy pomoc duchową i materialną.
 5. Zespół mobilizuje także społeczność parafialną do modlitwy, ofiar i czynu, do wspierania działalności charytatywnej.


AKCJE "SERDUSZKO" I "TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW"


Akcja "Serduszko" polega na tym, że przed Świętami Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy i przed rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym parafianie po każdej niedzielnej Mszy św. zabierają papierowe "serduszka" z numerem odbiorcy. Na "serduszku" zawarta jest treść prośby np.: "dziecko lat 6 prosi o słodycze", "uczeń/uczennica gimnazjum/szkoły średniej prosi o przybory szkolne". Natomiast akcja "Tornister pełen uśmiechów" - to wypełnianie przyborami szkolnymi plecaków dla poszczególnych grup wiekowych szkoły podstawowej. Plecaki otrzymujemy z Caritas Archidiecezji Poznańskiej.


WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI, INSTYTUCJAMI I PRASĄ


Urząd Miasta, Ochotnicza Straż Pożarna, Szkoła Podstawowa nr 2 "Cieszkowianka", Parafialne Zespoły Caritas parafii: p.w. św. Barbary, p.w. św. Jana Bosko i p.w. św. M. Kolbe w Luboniu, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Maryi w Luboniu, prasa lokalna "Wieści Lubońskie".

SPOSOBY POZYSKIWANIA FUNDUSZY


 1. Sprzedaż kadzidełek.
 2. Sprzedaż świec Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i Paschaliki.
 3. Zbiórki pieniężne na rzecz Caritas.
 4. Fundusz parafialny.
 5. Ofiarodawcy anonimowi.

ZARZĄD ZESPOŁU


Przewodniczący Parafialnego Zespołu Caritas - ks. Proboszcz Mikołaj Graja
Z-ca Przewodniczącego - Wiesława Kostrzewa
Sekretarz - Ewa Jędraszewska
Skarbnik - Halina Gościewska